home

Klubbens vedtægter

Senest revideret den 20. april 2009

 


§ 1 Klubbens navn er Badminton klub Stenlille.
Klubbens hjemsted er Sorø kommune
§ 2

Klubbens formål er at fremme badmintonsporten indenfor Sorø Kommune. Endvidere kan klubben arrangere andet kulturelt virke til fremme af fællesskab og trivsel. Klubbens aktiviteter foregår i egnede lokaler i Sorø Kommune.

Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål

§ 3 Klubben er tilsluttet følgende organisation: Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI), Vestsjælland
§ 4 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i klubbens anliggender indenfor de i lovene fastsatte bestemmelser.
§ 5 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned og indvarsles mindst 14 dage forud. Sager, som medlemmer ønsker forelagt på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilstiles formanden senest 3 dage før.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne sager
5. Valg:
        a) Formand
        b) Medlemmer til bestyrelse
        c) Suppleanter til bestyrelsen
        d) Revisorer og revisorsuppleanter
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/4 af klubbens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Bestyrelsen skal inden 1 måned efter begæringens modtagelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 7 dages varsel, og med angivelse af dagsorden.
§ 7 På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves til ændring af- og tilføjelse til disse love mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Ved de i § 5a og 5b nævnte valg kræves relativt flertal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes. Aktive medlemmer der er fyldt 14 år har stemmeret, såfremt de har været medlemmer i mindst 1 måned. Der føres protokol over de vedtagne beslutninger
§ 8 Klubbens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue iflg. status.

Medlemmer af klubben har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingentforpligtelsen. Medlemmer af klubben har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.
§ 9 Klubben tegnes af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, hvor formanden skal være den ene.
§ 10 Bestyrelsen består af mindst 5-7 medlemmer. Bestyrelsen afgår med henholdsvis 2-4 på ulige årstal og med 3 på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstitueres senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i det omfang, der er behov for. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem.
§ 11 Klubbens regnskabsår går fra den 1. april til den 31.marts. Revision af årets regnskab udføres af to revisorer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen.
§ 12 Klubben kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening/klub, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler:

         A) Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til Elite Gaming A/S, der er forpligtet til at indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater svarende til den returnerede udlodning.
  B)Øvrige midler tilfalder Sorø Kommunes øvrige idrætsforeninger/idrætsklubber.


Senest revideret på generalforsamlingen den 20. april 2009.

Hent klubbens vedtægter her >>

vedtaegter_05

01
01
01
01
01
01
01
01
Copyright © 2014 • Stenlille Badminton

Picture01

Picture02

Picture03

Picture04

Picture05

Picture06

Picture07

Picture08

Picture09

Picture10

Picture11